Vedtekter

Vedtekter for Malerfagets Historielag

§ 1 Navn og formål

Malerfagets historielag er en landsomfattende forening og har som formål:

- drive opplysningsarbeid om gamle teknikker og fagets historie

- utvikle og verne om malermuseet i Sarpsborg

- dokumentere og videreføre det antikvariske malerarbeidet

- registrere og bevare litteratur om gammelt malerarbeid

§ 2 Medlemmer

Medlemskap er frivillig. Som medlemmer kan opptas mestere, svenner, lærlinger og andre som er interessert i fagets historie.

§ 3 Æresmedlemmer

Medlemmer som har utmerket seg for sitt arbeid i laget kan utnevnes til æresmedlem på ordinært årsmøte etter forslag fra styret.

§ 4 Årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utløpet av juni. Det påligger styret å innkalle til årsmøte.

Innkalling til ordinært årsmøte skal skje med minst 6 ukers varsel. Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før.

Saksdokumenter sendes påmeldte senest 2 uker før årsmøtet avvikles.

Ordinært årsmøte skal:

a) godkjenne protokoll fra siste ordinære årsmøte og fra eventuelt ekstraordinært årsmøte avholdt etter denne

b) drøfte styrets årsmelding og vedta regnskap for foregående kalenderår

c) vedta budsjett for inneværende kalenderår og fastsette medlemskontingent

d) behandle innkommende saker og forslag til vedtektsendringer

e) velge medlemmer til styret, herunder velge leder og nestleder

f) velge valgkomité for to år som avgir innstilling til alle personvalg som skal foretas på neste års ordinære årsmøte.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 3 ukers varsel dersom styret eller ¼ av medlemmene krever det.

§ 6 Styret

Styret har ansvar for lagets virksomhet. Styret består av leder, nestleder og fire andre medlemmer.

Styret innkalles etter ønske fra lederen eller andre medlemmer.

Styret treffer beslutninger med alminnelig flertall i møter. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer, herunder

leder eller nestleder, er til stede i møtet.

Styrets leder eller nestleder velges enkeltvis for ett år av gangen, mens øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen.

Dette gjennomføres slik at maksimum fire medlemmer er på valg hvert år.

§ 7 Utmelding

Utmelding skjer skriftlig til styret.

§ 8 Vedtektsendring

Endring av vedtektene kan besluttes av ordinært årsmøte med to tredels flertall.

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av Malerfagets historielag kan besluttes med tre firedels flertall av årsmøtet

Slikt forslag kan bare framsettes av styret eller minst halvparten av medlemmene.

I forbindelse med beslutning om oppløsning skal årsmøtet vedta hvorledes lagets midler og eiendeler skal anvendes for ettertiden.

En slik beslutning krever alminnelig flertall.

§ 10 Ikrafttreden

Vedtektene tredde i kraft 22. april 2012.

© 2013. Malerfagets Historielag.